DİLEK

Habil şamil olur da
Kabil amil olur mu ki?
Toy kamil olur da
Soy hamil olur mu ki?

Selman ÇELİK